சூரியன், எரிந்தழிகின்ற அகில மெழுகுவர்த்தி! என் நினைவுகளோ...

Hubble Confirms New Dark Spot on Neptune

Pancake-shaped clouds not only appear in the children's book "Cloudy With a Chance of Meatballs," but also 3 billion miles away on the gaseous planet Neptune. When they appeared in July 2015, witnessed by amateur astronomers and the largest telescopes, scientists suspected that these clouds were bright companions to an unseen, dark vortex. The dark vortex is a high-pressure system where the flow of ambient air is perturbed and diverted upward over the vortex. This forms huge, lens-shaped clouds, that resemble clouds that sometimes form over mountains on Earth.

When NASA's Voyager 2 spacecraft flew by Neptune in 1989, astronomers were surprised to see such a gaping, dark hole at southern latitudes in the giant planet's cyan-colored atmosphere. The dark spot later disappeared. But the Hubble Space Telescope captured a new northern dark spot of comparable size in 1994. Hubble captured the appearance of a new dark spot on May 16, 2016. The spot would span the width of the continental United States.


The Full Story

New images obtained on May 16, 2016, by NASA's Hubble Space Telescope confirm the presence of a dark vortex in the atmosphere of Neptune. Though similar features were seen during the Voyager 2 flyby of Neptune in 1989 and by the Hubble Space Telescope in 1994, this vortex is the first one observed on Neptune in the 21st century.

The discovery was announced on May 17, 2016, in a Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT) electronic telegram by University of California at Berkeley research astronomer Mike Wong, who led the team that analyzed the Hubble data.

Neptune's dark vortices are high-pressure systems and are usually accompanied by bright "companion clouds," which are also now visible on the distant planet. The bright clouds form when the flow of ambient air is perturbed and diverted upward over the dark vortex, causing gases to likely freeze into methane ice crystals. "Dark vortices coast through the atmosphere like huge, lens-shaped gaseous mountains," Wong said. "And the companion clouds are similar to so-called orographic clouds that appear as pancake-shaped features lingering over mountains on Earth."

Beginning in July 2015, bright clouds were again seen on Neptune by several observers, from amateurs to astronomers at the W. M. Keck Observatory in Hawaii. Astronomers suspected that these clouds might be bright companion clouds following an unseen dark vortex. Neptune's dark vortices are typically only seen at blue wavelengths, and only Hubble has the high resolution required for seeing them on distant Neptune.

In September 2015, the Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) program, a long-term Hubble Space Telescope project that annually captures global maps of the outer planets, revealed a dark spot close to the location of the bright clouds, which had been tracked from the ground. By viewing the vortex a second time, the new Hubble images confirm that OPAL really detected a long-lived feature. The new data enabled the team to create a higher-quality map of the vortex and its surroundings.

Neptune's dark vortices have exhibited surprising diversity over the years, in terms of size, shape, and stability (they meander in latitude, and sometimes speed up or slow down). They also come and go on much shorter timescales compared to similar anticyclones seen on Jupiter; large storms on Jupiter evolve over decades.

Planetary astronomers hope to better understand how dark vortices originate, what controls their drifts and oscillations, how they interact with the environment, and how they eventually dissipate, according to UC Berkeley doctoral student Joshua Tollefson, who was recently awarded a prestigious NASA Earth and Space Science Fellowship to study Neptune's atmosphere. Measuring the evolution of the new dark vortex will extend knowledge of both the dark vortices themselves, as well as the structure and dynamics of the surrounding atmosphere.

The team, led by Wong, also included the OPAL team (Wong, Amy Simon, and Glenn Orton), UC Berkeley collaborators (Imke de Pater, Joshua Tollefson, and Katherine de Kleer), Heidi Hammel (AURA), Statia Luszcz-Cook (AMNH), Ricardo Hueso and Agustin Sánchez-Lavega (Universidad del Pais Vasco), Marc Delcroix (Société Astronomique de France), Larry Sromovsky and Patrick Fry (University of Wisconsin), and Christoph Baranec (University of Hawaii).

Credits

Credit: NASA, ESA, and M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley)
Release date: Jun 23, 2016

#nasa #esa #spaceexploration


Photo

            காதல் பிரபஞ்சமே!

சூரிய குடும்பமே போல்...
நானும் –
உன்னை விட்டு...
முப்பத்து மூன்றாயிரம்
ஒளி ஆண்டுகள்
தொலை தூரத்தில்...
விலகி –

ஒரு மூலையில் –
மின்மினிப் பூச்சிபோல்
சுற்றுவதாய்
உணர்கின்றேனே!
எனக்கும் உனக்கும்
எதற்கோ...
இந்த இடைவெளி!.

கவிதை  மையமே!
  சூரிய குடும்பத்தில்                                                                        கோள்கள்...                                                                                                    மொத்தம் ஒன்பதாம்!   
  நமது காதல் குடும்பத்திலோ...                                                                                        ஓடு பாதைக்குள்;                                                                                            இணைந்த  பிறகே!  [அதைப் பற்றி]                                                                             முடிவு செய்ய வேண்டும்!


சூரியன்...
ஹைடிரஜனை,
பிரதானமாக கொண்டு,
எரிந்தழிகின்ற...
அகில மெழுகுவர்த்தி!

என் நினைவுகளோ...
உன்னையே –
ஆதாரமாகக்
கொண்டொளிரும்,
வளரும்...
காதல் வர்த்தி!

[Verses from ... thoughts!]
Photo
Comments

Popular posts from this blog

அறிவியலின் ஆக்கமும் அழிவும்!?

If no farmers' field work, never more birth!

என்தேக ஓசோன் படலமே!