கனவு அரங்கேற்றமே! நம் காதல் ஒளிக் குவியலோ...

Gigantic Wave Discovered in Perseus Galaxy ClusterA wave spanning 200,000 light-years is rolling through the Perseus galaxy cluster, according to observations from NASA's Chandra X-ray Observatory coupled with a computer simulation. The simulation shows the gravitational disturbance resulting from the distant flyby of a galaxy cluster about a tenth the mass of the Perseus cluster. The event causes cooler gas at the heart of the Perseus cluster to form a vast expanding spiral, which ultimately forms giant waves lasting hundreds of millions of years at its periphery. Merger events like this are thought to occur as often as every three to four billion years in clusters like Perseus.

Credit: NASA's Goddard Space Flight Center

The Image:

GIF of above simulation, no labels.

Credit: John ZuHone/Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

#spaceexploration #nasa #gsfc
Animated Photo

கனவு அரங்கேற்றமே!
தாரகை
ஒளிக்கற்றைகள்
பல தூசு
அடுக்குகளை
வாயுப்படலங்களை
தாண்டி
வெளிப்படுவதால்
விட்டு விட்டு
மின்னுதலைச்
செய்கின்றனவாம்!
நம் காதல்  
ஒளிக் குவியலோ...
இந்திய
பேத மாசுகளை
ஊடுருவி ஒதுக்கி...
ஒற்றுமைத்
தெளிவில் தூய்மையில்!
மறையாமல்...
உயர்ந்து ஒளிர்கின்றது! 

[Verse from ... thoughts!]


Zara Larsson, MNEK - Never Forget You

I will never forget you
You'll always be by my side
From the day that I met you
I knew that I would love you 'til the day I die
And I will never want much more
And in my heart I will always be sure
I will never forget you
And you will always be by my side 'til the day I die

#zaralarsson #tgif #weekend


Comments

Popular posts from this blog

அறிவியலின் ஆக்கமும் அழிவும்!?

If no farmers' field work, never more birth!

என்தேக ஓசோன் படலமே!